Privacy verklaring

Met ingang van 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Europese wet; Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Rineke Brinkhof neemt uw privacy serieus en zal op een veilige manier uw persoonsgegevens verwerken en gebruiken. In deze privacyverklaring wordt het door mij gevoerde beleid met betrekking tot privacy beschreven.
Verwerken van persoonsgegevens
Rineke Brinkhof kan persoonsgegevens over u verwerken doordat u bij mij in behandeling bent en doordat u door middel van het contactformulier op de website uw gegevens verstrekt.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
· zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens;
· ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
· voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
· voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
· een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Privacy op de zorgfactuur

Op de zorgfactuur die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze factuur kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 uw naam, adres en woonplaats
 de datum van de behandeling
 een korte omschrijving van de behandeling: fysiotherapie
 de kosten van het consult

De gegevens die u invult als u een vraag hebt via het contactformulier, worden slechts gebruikt om te antwoorden op de contactaanvraag. Deze gegevens worden niet bewaard.


Beveiliging
Rineke Brinkhof gaat serieus om met de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt dan ook via haar websitebeheerder passende maatregelen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking.

Links

Op mijn  website treft u  links aan  naar externe websites . Door op een link te klikken gaat u naar een website buiten Rineke Brinkhof Fysiotherapie.  Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij  hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.
U heeft het recht om uw gegevens in te zien, aan te passen, of te verwijderen. Als u meer informatie wenst over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als u een verzoek tot inzage, aanpassing of verwijdering wilt indienen, neem dan contact op via info@rinekebrinkhoft.nl
U heeft het recht om ons bepaalde gegevensverwerking te ontzeggen

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan door ons ten alle tijde worden gewijzigd.


Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met Rineke Brinkhof  kunt u mij als volgt bereiken:

Straatnaam en nummer:  Lijnbaansgracht 67-0
Postcode en plaats: 1015 GV Amsterdam
Telefoonnummer:  020 – 330 44 33 / 06 – 42175447
Emailadres: info@rinekebrinkhof.nl